Přijímací řízení

Přijímací řízení

Zápis pro školní rok 2021/2022

se koná budově MŠ Zápy
 
12. května 2021 od 9 do 11:30 hodin
13. května od 15 do 16:30 hodin 

Kritéria pro přijímání

 • Děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky ze spádové obce.
 • Děti dle věku ze spádové obce.
 • Děti dle věku z nespádových obcí.

Postup při přijímání dětí

Zákonný zástupce ke dni zápisu dodá tyto vyplněné dokumenty:

 • Žádost o přijetí do MŠ Zápy 
 • Přihlášku k zápisu do MŠ potvrzenou lékařem
 • Evidenční list
 • Kopii rodného listu dítěte
 • Kopii občanského průkazu žadatele
 • Potvrzení o trvalém pobytu dítěte a jednoho z rodičů - platí pouze pro děti ze Záp / spádové obce / - vydává ÚŘAD Městyse Zápy

 Vyplněné vzory dokumentů ke stažení níže.


Ředitelka mateřské školy rozhodne o přijetí, či nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání na základě výše uvedených kritérií do 30 dnů od podání žádosti .

Rozhodnutí o přijetí bude doručeno elektronicky .

Postup při nepřijetí

 • V případě nepřijetí dítěte s žadatelem (zákonným zástupcem) budou projednány důvody telefonicky a zaslány emailem

V Zápech 6. 4. 2020

Mgr. Božena Tomanová, ředitelka MŠ

Adaptace nových dětí

1/ Adaptace nových dětí v našem zařízení probíhá po individuální poradě s rodiči.

2/ Každý rodič má právo si rozhodnout o způsobu a délce adaptačního procesu svého dítěte.

3/ Ze strany MŠ jsou rodičům doporučena tato opatření:

 • první tři dny docházky 2 hodiny pobytu nového dítěte v MŠ
 • čtvrtý a pátý den docházky 4 hodiny pobytu v MŠ i s obědem 
 • druhý týden docházky začínáme s odpoledním odpočinkem
 • postupně prodlužujeme dobu příchodu rodičů

4/ Vzniklé adaptační problémy řešíme vždy po dohodě s rodiči.


Vyplněné vzory žádosti o přijetí do MŠ,přihlášky do mateřské školy,  evidenčního listu a čestného prohlášení k očkování.