Přijímací řízení

Kritéria pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání

Ředitelka mateřské školy stanovuje tato pravidla pro přijetí dětí:

1) Děti k povinnému předškolnímu vzdělávání s trvalým pobytem v Zápech podle §34 odstavce 1 zákona561/2004 v platném znění.

2) Děti s trvalým pobytem v Zápech, narozené nejpozději 31.8.20.. k pravidelné docházce. Při rozhodování bude postupováno podle data narození dětí, od nejstarších po nejmladší.

3) Děti, které nemají trvalý pobyt v Zápech seřazené podle věku, narozené nejpozději 31.8.20.. k pravidelné docházce, od nejstarších po nejmladší, až do naplnění schválené kapacity mateřské školy podle rejstříku škol.

4) Děti, narozené po 31.8.20.. k pravidelné docházce, od nejstarších po nejmladší.


Ředitelka mateřské školy rozhodne o přijetí, či nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání na základě výše uvedených kritérií do 30 dnů od podání žádosti .

Rozhodnutí o přijetí bude doručeno elektronicky .

Postup při nepřijetí

  • V případě nepřijetí dítěte budou s žadatelem (zákonným zástupcem) projednány důvody telefonicky a zaslány emailem a poštou.

V Zápech 6. 4. 2022

Mgr. Božena Tomanová, ředitelka MŠ